Lars logotypeLars' hundsida


  

Svensk ledarhundsverksamhet


Folk har i alla tider förknippat Sollefteå med svenska tjänstehundar. Det har också gällt den speciella tjänstehunden för synskadade, ledarhunden. Det var också på dåvarande Statens Hundskola som dagens ledarhundsverksamhet formades.


Bakgrunden

Fotografi från 2004: Lars Söderberg med katt i knät. Fotograf Hans ÖstervallLars Söderberg började arbeta som militär. Så småningom kom han till Försvarets/Arméns/Statens Hundskola i Sollefteå, där han var dressyrchef under några år. Han ledde och deltog själv aktivt i utbildningen av olika vakt- och sökhundar. Dessutom var han en av de första som trodde på att hundens oöverträffade luktsinne skulle öppna möjligheterna för att spåra upp narkotika. Han ledde också ett flertal strapatsrika fjällmarscher tillsammans med värnpliktiga och draghundar.

I slutet av femtiotalet intresserade Lars Söderberg sig för synskadades problem och insåg hur deras liv skulle kunna förbättras. Han tog tjänstledigt från hundskolan och anställdes av Synskadades Riksförbund som landets första ledarhundskonsulent. Geografiskt stannade han kvar på hundskolan. Tillsammans med sina medhjälpare på skolan byggde han upp den svenska ledarhundsverksamheten. Hund-Lasse, som han kom att kallas, kämpade hårt för att ge den synskadade föraren en god utbildning och den svenska ledarhundsverksamheten fungerar fortfarande efter den modellen som hann formade.


Hundskolan i Sollefteå finns inte mer!

Synskadades Riksförbund, SRF, äskar varje år pengar för olika verksamheter för synskadade i Sverige. Ur den samlade påsen skattepengar man får från staten Sverige, fiskar man upp de dryga 20 miljoner kronor som åtgår för den svenska ledarhundsverksamheten varje år.

Tidigare vidarebefordrades hela anslaget för ledarhundsverksamheten ograverat, till den av Iris Holding AB. ägda hundverksamheten på tidigare Statens Hundskola i Sollefteå. Det har inneburit att Iris haft hela uppdraget att förse synskadade i Sverige med ledarhundar och den service och support som följer verksamheten. Uppdraget har emellertid kantats av oklarheter och företaget har bland annat fått kritik för svårtolkad redovisning. Man har inte kunnat visa om de öronmärkta ledarhundspengarna enbart gått till ledarhundsverksamheten eller om de också har fått bekosta annan affärsverksamhet. Bland annat dresserade man kostsamma minhundar utan upprättade avtal med någon köpare. Slutligen tvingades företaget år 2002 att gå i konkurs. Efter en rekonstruktion återskapades ett nerbantat företag, Iris Hundskolan AB, med i stort sett samma personer i ledande ställning.

I takt med krympande marknad, fick Iris Hundskolan AB en allt mindre del av kakan. Taktiken blev att backa sig ur det uppkomna läget och att presentera en svart bild av framtiden för möjligheterna att förse synskadade med ledarhundar. Aktivt deltog man i arbetet med att försöka återföra ansvaret för tjänstehundar i allmänhet till staten. Läs här om hur Hundskolan ville bli räddad!

Den defensiva och tillbakablickande taktiken har inneburit att den tidigare så stolta hundskolan i Sollefteå har upphört att dressera och sälja ledarhundar. Idag finns inte ens någon anknytning till människans bästa vän hunden, i det borttynande företagets namn. Iris Hundskolan AB har övergått till annan kärnverksamhet. Bolaget har därför bytt namn till Svensk linjebesiktning AB och arbetar idag med fokus på linjebesiktningar, dvs röta i stolpar! Företaget kan skicka ut en serviceman med en utbildad sökhund, men man erbjuder lika gärna tjänsten utan hund.


Upphandlingen av ledarhundar

Från och med 2006 ansvarar Hjälpmedelsinstitutet för upphandlingen av ledarhundar, och från år 2008 har avtal slutits med 3 leverantörer, som tillsammans ska leverera ca 40 grunddresserade ledarhundar per år. De tre leverantörerna är:

Uppföljningen av hundarna, utbildningen av förarna, servicen och supporten bedrivs från och med 2007 i Synskadades RiksFörbunds egen regi. SRF tog då över den berörda personalen från Synskadades Stiftelses förvaltningswbolag Iris Holding.


Myndighetsutövning

Synskadades Riksförbund har från och med 2006 myndighetsutövning när det gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar. Dessutom utfärdar man en så kallad dispositionsrätt till synskadade som ansöker om en ledarhund. Det innebär att man är skyldig att redovisa skäl för att eventuellt avslå ansökan om att få disponera en ledarhund. Därmed kan den synskadade via ett rättsligt förfarande överklaga SRF:s beslut. Synskadade som fått sina tjänstehundar innan 2006 omfattas inte av SRF:s myndighetsutövning och kan inte åberopa sin rätt via rättsväsendet.

Läs här om SRF:s roll!


Dagens ledarhundsavdelning

Inom SRF finns en ledarhundsavdelning som handhar alla ledarhundsfrågor, oavsett om det gäller myndighetsutövning eller andra frågor. Ledarhundsavdelningen består av en praktisk och en administrativ del.

Ledarhundsverksamheten når du på följande adress:

Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
Besöksadress Sandsborgsvägen 52

Telefon 08-39 90 00

E-post fornamn.efternamn@srf.nu
Hemsida www.srf.nu