Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 3, Generella inställningar

I flik nr 3, generella inställningar, finns 8 val för telefoner som har en knappsats och 2 extra val för telefoner med touch-skärm. De här inställningarna påverkar Mobile Speak i stort:

1 Profilnamn:

Här visas namnet på den profil du valt att anpassa. Öppna skrivfältet genom att trycka "Enter", sedan kan du skriva in ett nytt namn på din profil. När du lämnar Konfigurera Mobile speak-fönstret, ser du att profilnamnet också har ändrats i din profillista.
Standardvärdet för Mobile Speak är ” normal/nybörjare/avancerad” profil.


2 Starta Mobile Speak automatiskt, från/till:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska prata när programmet startar. Normalt vill de flesta det, men klarar du dig med förstoring kan du välja att enbart förstoringen startar automatiskt. Det här kommandot har sin motsvarighet i flikarna nr 5 och 6. Där ställer du in villkoren för punktdisplay resp förstoring.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, till.


3 Energibesparing, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska försöka dämpa belysningen på skärmen när olika program startar. Eftersom belysningen i sig är strömslukare, kan den här funktionen ge batteriet en längre livstid.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, från.


4 Uppstartsljud, till/från:

Den här inställningen bestämmer om ett ljud och en liten animation ska visas på skärmen när du startar Mobile Speak med kommandot ”Starta Mobile Speak”.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”till”.


5 Tillåt Mobile Speak kommandon vid tangentlås:

Den här inställningen kan öppna för tangentkombinationerna med MobileSpeakTangenten, Trots att valet i Flik nr 1 ”Tyst när tangentlås är inkopplat” är aktiverat. Det innebär bland annat att Mobile Speak kan läsa statusen för batteri/signal/meddelanden/Bluetooth etc samt tid&datum, trots att du valt att Mobile Speak ska vara tyst när tangentlåset är aktivt.
Du väljer mellan:

 1. Av, dvs inga kommandon är tillgänglia medan knapplåset är aktivt.
 2. På, dvs alla MS-kommandon är tillgängliga trots knapplås.
 3. Endast tid och status. Det här valet innebär att enbart kommandona Kommandotangenten + Väljarknapp 1 för status och Kommandotangenten + siffran 1 för tid och datum, går att aktivera. Dessutom kan Mobile Speak läsa enbart tiden, enbart statusen för skärmsläckaren eller både ock när du trycker på Enter. Vad du väljer att läsa gör du i valet "Läsning när skärmsläckaren är aktiv", i flik nr 4 Informationsnivå.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”från”.


6 Inkludera profilen i kommandot växla profil, till/från:

Den här inställningen bestämmer om den aktuella profilen ska ingå i blädderordningen, via kortkommandot MobileSpeakTangenten + Radera. Har du exempelvis skapat flera programspecifika profiler, vill du kanske inte aktivera någon av dem i onödan. En lång lista med profiler kan också kännas irriterande om du bara vill byta mellan en svensktalande och en engelsk. Du kan emellertid alltid aktivera en profil direkt i profillistan eller genom att koppla en profil till ett eller flera program. Du kan exempelvis skapa en tyst profil och koppla den till radioprogrammet. Då startar radion utan tal och den normala konflikten mellan radions ljud och Mobile speak kan undvikas. När du sedan avslutar radion, återgår Mobile speak till den profil som var aktiv senast. Men för att undvika att den tysta profilen aktiveras när du bläddrar mellan dina profiler, kan du välja att plocka bort den ur bläddringsordningen via det här valet. Är den aktuella profilen aktiv, kommer den emellertid att ingå i blädderordningen oavsett vilket val du gjort.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”till”.


7 Vibration vid Kommandotangenten:

Det här kommandot kan ge en kort vibration när tiden för kommandotangenten går ut. På så sätt kan du lättare avgöra när du kan ge nästa kommando. Du kan välja att låta telefonens profil styra det här kommandot. Väljer du bort vibration i en profil, kommer inte heller Mobile speak att ge en vibration vid Mobile Speak tangentens time out. Du väljer således mellan "av, på eller använd inställningen från mobilens profil". Har du valt Nokia HQ som röst i Mobile Speak, kommer ingen vibration att ges oavsett inställning.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”till”.


8 Signal med vibration:

OBS, det här kommandot gäller enbart för Pekskärmar!

Den här inställningen bestämmer för vilka kommandon Mobile Speak ska ge en vibration som feedback. Välj:

 1. Alla kommandon. En knackning ger en vibration enligt följande:
  a. trippel vibration på siffran 5.
  b. Enkel vibration på övriga udda siffror, dvs 1, 3, 7 och 9.
  c. Dubbel vibration på jämna siffror. Dvs 2, 4, 6, 8 och 0.
  d. En lång vibration på stjärna och fyrkant.
 2. Enbart för Kommandotangenten, dvs när kommandotangentens tidsintervall går ut.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = "alla", Nybörjare = "Alla" och Avancerad = "Enbart kommandotangenten".


9 Växla kommandon, till/från:

Den här inställningen bestämmer vilket val Mobile Speak ska ha för korta resp långa kommando för pilarna. Standard är kort tryckning för att ändra volym och hastighet resp lång tryckning för att läsa rad och ord. För den som läser mycket och ofta i skrivskyddade fält, är det säkert att föredra en kort tryckning för att läsa rader resp ord.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”Från”, dvs kort tryckning för volym och hasstighet.

7 Touch-skärmens startläge:

OBS! Det här kommandot gäller enbart för telefoner med en touch-skärm. I telefoner med enbart knappsats, kommer det här kommandot inte att visas.

Den här inställningen bestämmer i vilket läge Mobile speak ska presentera touch-skärmen direkt när programmet startar. Vid start gäller samma inställning för samtliga profiler, men du kan förändra valet för dina olika profiler. Mobile Speak kommer sedan att komma ihåg vilken metod du valt för respektive profil. Se vidare i avsnittet om Mobile Speak touch. Du väljer mellan fem metoder. De är:

 1. Mobile Speaks Numeriska knappsats. Mobile Speak delar in skärmen i 12 lika stora rutor som motsvarar den normala knappsatsen på en valig telefon. Piltangenterna, bägge Väljarknapparna, radera och Enter får också egna sveprörelser.
 2. Mobile Speaks Joystickläge. Mobile Speak delar in skärmen i 9 lika stora rutor. De motsvarar bläddertangentens 5 funktioner, Väljarknapparna och Radera. Ruta 5 är Enter. Rutorna 2, 4, 6 och 8 motsvarar pilarna medan rutorna 7 och 9 motsvarar Väljarknapp 1 resp 2. Ruta 3 är Radera. Ruta 1, längst upp till vänster är för närvarande utan funktion.
 3. Mobile Speaks Kvadrant läge. Mobile Speak delar in skärmen i 4 rutor med underliggande kommandon. Piltangenter och Enter utförs med pekskärmens normala sveprörelser samt dubbelknackning för Enter.
 4. Mobile Speaks virtuella markör läge. Mobile Speak känner av vad som finns under ditt finger och uttalar det. Sätt igång och utforska skärmen! Dubbelknacka för att aktivera. Tyvärr fungerar den här metoden inte för tillfälligt på symbian.
 5. Normal pekskärm. Mobile Speak är igång, men tillåter att du som är synsvag eller den som är seende hanterar touch-skärmen utan restriktioner.

 6. Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”Numerisk knappsats”. Du kan bläddra mellan de olika metoderna via kommandot MobileSpeakTangenten + Volym upp/ner. Mobile Speak sparar det aktuella valet för den aktiva profilen.

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden