Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Mobile Speaks profiler

När du aktiverar Konfigurera Mobile Speak, möts du av en lista med mobile speaks tre olika grundprofiler. De är i sitt ursprung:

 • Normal.
 • Nybörjare.
 • Avancerad.

Som standard, är det profilen Normal som är den aktiva och som innehåller fabriksinställningarna för den tänkte normale användaren. På samma vis innehåller de bägge andra profilerna inställningar som ska motsvara den informationsnivå som kan kännas riktiga för nybörjaren respektive den mer vane användaren. Det innebär bland annat att informationsnivån är större för nybörjaren och betydligt mer sparsam i den avancerade profilen.

Du kan välja den profil du vill använda genom att gå upp eller ner med pilarna. Tryck på "Enter" när du valt profil och du får 3 val:

 1. Aktivera, dvs du väljer att göra den aktuella profilen till den som bestämmer hur Mobile Speak ska arbeta.
 2. Anpassa, dvs du öppnar för inställningsmöjligheterna för den aktuella profilen. Samtliga inställningsalternativ är utförligt beskrivna via länkarna nedan.
 3. Koppla till, dvs du kan koppla den aktuella profilen till ett eller flera program. Det innebär att profilen automatiskt följer med när du startar det aktuella programmet oavsett vilken profil som för tillfälligt är aktiv. När du sedan stänger samma program återgår Mobile Speak också till den profil som var den aktiva.

De här tre ovanstående alternativen hittar du också under vänster Väljaknapp, val. Du kan när som helst skifta mellan dina olika profiler genom att trycka MobileSpeakTangenten+Radera, oavsett var i telefonen du befinner dig. Bläddringsordningen följer ordningen i profillistan, och Mobile Speak uttalar namnet på profilen när du bläddrar.


Förändra profillistan

Via vänster Väljarknapp, hittar du alternativet "Hantera profiler". Här finns en underrubrik med 3 val. De är:

 1. Lägg till ny profil. Du kan lägga till en ny profil för speciella ändamål. När du skapar den nya profilen uppmanas du att namnge den. skriv valfritt namn och godkänd med "Enter". Den nya profilen blir en kopia på den som för tillfälligt är aktiv.
 2. Radera profil. Du kan radera alla profiler utom den som för tillfälligt är aktiv. Det innebär att du aldrig kan råka radera alla profiler och därmed göra Mobile speak obrukbart. Du kan också radera en profil direkt ur listan genom att markera den och direkt trycka "Radera". Du kommer att få en kontrollfråga, som du måste svara "ja" eller "nej" på, när du försöker radera en profil.
 3. Koppla till. Du kan koppla den aktuella profilen till ett eller flera program.


Koppla profiler till program

väljer du att koppla en profil till ett eller flera program, innebär det att profilen automatiskt blir aktiv tillsammans med det kopplade programmet. Då "parkeras" den profil som var aktiv och när du sedan stänger programmet, återgår Mobile Speak till den parkerade profilen. Så här kopplar du en profil:

 1. Tryck "Enter" på den aktuella profilen direkt i profillistan. Alternativt trycker du vänster Väljarknapp och pila ner till alternativet "Hantera profiler".
 2. Pila ner till alternativet "Koppla till" och tryck "Enter". alternativt via vänster Väljarknapp, Öppna undermenyn med en högerpil och pila ner till alternativet "Koppla till". aktivera med "Enter".
 3. Nu öppnas en lista med samtliga aktiva program i din telefon.
 4. Pila dig till det, eller de, program som du vill koppla den aktuella profilen till. Tryck "Enter på programmet för att markera det och gå sedan vidare till nästa program som du vill markera. Ångrar du en markering, ställer du dig på programmet igen och trycker "Enter!". Då försvinner markeringen.
 5. När du markerat färdigt, aktiverar du valen genom att trycka vänster Väljarknapp, OK!
 6. När hopkopplingen är klar återvänder du till listan över profiler i Konfigurera Mobile Speak.

Du kan således ha allt från en enda profil till väldigt många profiler i ditt Mobile speak. Tänk på att kortkommandot MobileSpeakTangenten + Radera, som skiftar mellan de olika profilerna, normalt skiftar mellan samtliga profiler. Många profiler kan göra kortkommandot mindre smidigt. Därför finns också en möjlighet att utesluta en profil ur bläddringsordningen. Det gör du genom att öppna och anpassa den aktuella profilen. I flik 3, Generella inställningar, inaktiverar du bläddringen för profilen!

Har du anpassat någon av profilerna, stänger du för inställningsvalen och återvänder till listan över profilerna med höger Väljarknapp. Här väljer du om du vill fortsätta hantera profilerna, eller lämna Konfigurera Mobile Speak för att återvända till telefonens program. Det gör du med ytterligare en tryckning på höger Väljarknapp.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden